Save Page View:2504x

#tag:
Song Batak Simalungun
Sitalasari - Deideng
sent by murdan

SITALASARI

Dapot ma rudang, Sitalasari baya, Da bai bulang
Naroh do inang baya, bagi iya do, runduk homa
Tarsunggul uhur, adat nahinan homa,
Rap ma hita, na hophop ma.

Sitalasari tambar ni sihol baya, bani huta.
Patudu ma da baya, mada tuah, goran homa
bonani tortor, doding hatata baya,
Rap ma nari hita homa.

Dapot ma rudang, Sitalasari baya, Da bai bulang
Naroh do inang baya, bagi iya do, runduk homa

Tarsungguh uhur, adat nahinan homa,
Rap ma hita, na hophop ma.

Sitalasari tambar ni sihol baya, bani huta.DEI DENG

Dei...deng
Bittang na rondang on
Bittang na rondang on

Dei...deng
Bittang na rondang on
Bittang na rondang on

Ia rorang pe bittang
Langdong bokkot salaman

Ia torang pe bittang
nadong bokkot hu laman

Dei...deng
Bittang na rondang on
Bittang na rondang on

Dei...deng
Bittang na rondang on
Bittang na rondang on

Sartalini balunjei
Rarat sihala bolon

Sattabi bani umjei
Jelah Naso tarhorom

Dei...deng
Bittang na rondang on
Bittang na rondang on

Dei...deng
Bittang na rondang on
Bittang na rondang on


#tag:


Login

Peringkat Lagu yang Mirip:
1. Sitalasari - Deideng

2. Sitalasari - Icha Girsang

3. Sitalasari - Deideng