Save Page View:740x


#tag: Dengke dengke julung-julung
Song Batak Toba
Dekke Julung-julung - Donna Samosir
sent by murdan

Dengke, dengke julung-julung 2x
Disuruk ho da dengke da bona ni tolong 2x

Ito, ito doli doli 2x
Diruka ho da ito da, da sidangolon 2x

Reff :
Da Sibahut nidurung inang da
Da pora-pora ni usehon inang da
Sai tangis, tangis, tangis tarlungun-lungun inang da
Na soadong da inang da, da parosehon 2x


#tag: Dengke dengke julung-julung


Login
TOP SONG by Donna Samosir
1. Dekke Julung-julung view:474